میان جلدی

( مِیان جِلْدی )
{ مِیان (م ی مخلوط) + جِل + دی }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - (حیوانیات) میان جلد کا، میان جلد سے متعلق۔