میان قد

( مِیان قَد )
{ مِیان (م ی مخلوط) + قَد }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - متوسط قامت، درمیانے قد والا، (مرد)۔