میر بیوتات

( مِیرِ بُیُوتات )
{ می + رے + بُیُو + تات }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - افسر تعمیرات (خصوصاً مکانات کا) بڑا مستری، میر عمارت (سول انجینئر)۔