میرزائی

( مِیرزائی )
{ مِیر + زا + ای }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - شہزادگی، امیرزادگی۔