میرین

( مِیرَین )
{ می + رَین }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - (لفظاً) دو (2) میر، مراد: امیر خسرو اور میر حسن دہلوی۔