میعاد قید

( مِیعادِ قَید )
{ می + عا + دے + قَید (ی لین) }
( عربی )

تفصیلات


اسم ظرف زماں
١ - (قانون) قید کا زمانہ، سزا کی مقررہ مدت۔