میگم

( میگَم )
{ مے (ی مجہول) + گَم }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - جذام، کوڑھ، برص۔