میل تار

( میل تار )
{ میل (ی مجہول) + تار }

تفصیلات


اسم مجرد
١ - ملاوٹ، کھوٹ، آمیزش؛ (تصوف) ظن و گمان، شک و شبہ نیز تکبر۔