میمنت اساس

( مَیمَنَت اَساس )
{ مَے (ی لین) + مَنَت + اَساس }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - مبارک بنیاد والا؛ (مجازاً) بابرکت، پرسعادت۔