میمنت گستر

( مَیمَنَت گُسْتَر )
{ مَے (ی لین) + مَنَت + گُس + تَر }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - (لفظاً برکت بچھانے والا، (مجازاً) بابرکت، مبارک، پرسعادت۔