میمنت مہد

( مَیمَنَت مَہَد )
{ مَے (ی لین) + مَنَت + مَہَد }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - (مجازاً) بابرکت، سعادتوں والا، مبارک۔