مین میکھ

( مِین میکھ )
{ مِین + میکھ (ی مجہول) }

تفصیلات


اسم مجرد
١ - عیب، قباحت۔