مینا فام

( مِینا فام )
{ می + نا + فام }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - نیلا یا سبز رنگ۔