مینا و جام

( مِینا و جام )
{ می + نا + او (و مجہول) + جام }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - شراب و جام۔