مینا و قدح

( مِینا و قَدَح )
{ می + نا + او (و مجہول) + قَدَح }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - شراب و جام۔