مینو سرشت

( مِینُو سَرِشْت )
{ می + نُو + سَرِشْت }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - جنت نظیر، جنت جیسا۔