نوابیت

( نَوّابِیَت )
{ نَوْ + وا + بِیَت }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - نوابی، نواب پنا، امیرانہ ٹھاٹ، طمطراق نیز امیری، امارت، شان و شوکت، عیاشی۔