نوادرات گھر

( نَوادِرات گھر )
{ نَوا + دِرات + گَھر }

تفصیلات


اسم ظرف مکان
١ - عجائب خانہ۔