نواس

( نِواس )
{ نِواس }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - سکونت، قیام۔