نوامید

( نَواُمِّید )
{ نَوا (و لین) + اُم + مِید }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - ناامید، مایوسی، نراس۔