نوچ[1]

( نوچ[1] )
{ نوچ (و مجہول) }
( سنسکرت )

تفصیلات