چڑچڑی

( چُڑچُڑی )
{ چُڑ + چُڑی }
( سنسکرت )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - خشک، چٹختی۔