چرخ و محور

( چَرْخ و مَحْوَر )
{ چَر + خو (و مجہول) + مَح (فتحہ م مجہول) + وَر }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - گراری مع کیلی۔