چکوا[3]

( چَکْوا[3] )
{ چَک + وا }
( مقامی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - بھنور، گرداب۔