میر میدان

( مِیرِ مَیدان )
{ می + رے + مَے (ی لین) + دان }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - مرد میدان، بہادر آدمی، شجاع، دلاور۔