میر تیر

( میر تیر )
{ میر (ی مجہول) + تیر (ی مجہول) }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - میری تیری؛ مراد: تفرقہ، نفاق۔