میرا

( مِیرا )
{ مِی + را }
( مقامی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - میل، کثافت۔