نور ساطع

( نُورِ ساطِع )
{ نُو + رے + سا + طِع }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - نمایاں واضح روشنی یا چمک۔