نومی کیف

( نَومی کَیف )
{ نَو (و لین) + می + کَیف (ی لین) }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - (لفظاً) نیند کا سرور، (مجازاً) نیند کی حالت، غنودگی۔