نوک

( نُوک )
{ نُوک }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - (طب) احق پن، خبطی پن، بیوقوفی۔