بدبودار

( بَدبُودار )
{ بَد + بُو + دار }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - متعفن۔