بدساز

( بَدساز )
{ بَد + ساز }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - ناموافقی، ناسازگار، مخالف۔