بدفن

( بَدفَن )
{ بَد + فَن }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - مکار، عیار، دغا باز، پرفن۔