بد مشرب

( بَد مَشْرَب )
{ بَد + مَش + رَب }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - بری طرح شراب پینے والا؛ مسلک، بدمذہب۔