بد وضع

( بَد وَضْع )
{ بَد + وَضْع }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - بدچلن، بداطوار، عیاش۔