بد پن

( بُد پَن )
{ بُد + پَن }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - عقلمندی، دانشوری۔