بد ونت

( بُد وَنْت )
{ بُد + وَنْت }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - عقلمند، دانا۔