بدائگی

( بِدائِگی )
{ بِدا + اِگی }
( ہندی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - رخصتی۔