بدیا وان

( بِدِّیا وان )
{ بِد + دِیا + وان }
( سنسکرت )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - عالم فاضل۔