بدھ ونش

( بَدْھ وَنْش )
{ بَدْھ + وَنْش }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - نسل کشی۔