بدھا[2]

( بُدّھا[2] )
{ بُدْھ + دھا }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم مجرد
١ - عقل، بدھی۔