حق داخل کاری

( حَقِّ داخِل کاری )
{ حَق + قے + دا + خِل + کا + ری }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - قبضے کا حق، حق موروثی۔