حسن فروش

( حُسْن فِروش )
{ حُسن + فِروش (و مجہول) }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - عصمت فروش، فاحشہ، طوائف۔