حساب کا دن

( حِساب کا دِن )
{ حِساب + کا + دِن }

تفصیلات


اسم ظرف زماں
١ - روز قیامت، حساب کتاب کا دن، روز حشر، روز آخرت۔