حساب و کتاب

( حِساب و کِتاب )
{ حِسا + بو (و مجہول) + کِتاب }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - حساب کتاب، لین دین، لیکھا جوکھا، جمع و اصل باقی۔