حلاال نمک

( حَلاال نَمَک )
{ حَلال + نَمَک }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - وفادار۔