حقیقت نگر

( حَقِیقَت نِگَر )
{ حَقی + قَت + نِگَر }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - صفت بیں۔