حقیقت شناسی

( حَقِیقَت شَناسی )
{ حَقی + قَت + شَنا + سی }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - حقیقت شناس کا اسم کیفیت۔