حرمان نصیب

( حِرْمان نَصِیب )
{ حِر + مان + نَصِیب }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - بدقسمت، بدبخت، مایوس و محروم، غم رسیدہ۔