حرکت پذیری

( حَرْکَت پَذِیری )
{ حَر + کَت + پَذی + ری }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - حرکت پذیر کا اسم کیفیت۔